LB* slovník odborných výrazov z UX

Introduction
LB* slovník odborných výrazov z UX

V tomto žijúcom slovníku nájdete najpoužívanejšie pojmy z prostredia UX, vizuálneho dizajnu, programovania či projektového manažmentu.

Stretli ste sa pri práci na projekte s cudzím pojmom, ktorému ste nerozumeli? Alebo kolegovia nerozumejú výrazom, ktoré používate? V tomto slovníku nájdete vhodné preklady a definície, ktoré vám pomôžu zlepšiť vzájomné porozumenie v tíme. Článok si môžete pridať do záložiek, výrazy postupne pridávame.

agile

agilita, agilne, agilný
Časovo ohraničený, iteratívny prístup k dodávaniu produktu, ktorý sa priebežne buduje od začiatku projektu na rozdiel od snahy dodať všetko naraz na jeho konci. Pracovať agilne znamená rýchlym, časovo ohraničeným spôsobom urobiť tak, aby činnosť zostala v rozsahu projektu, aby sa predišlo nepotrebnej námahe a závislostiam.

build-measure-learn

postav – zmeraj – pouč sa
Kroky lean cyklu podľa Erica Riesa. Ten pozostáva z týchto troch krokov, ktoré je nutné dodržiavať pre vytvorenie úspešného produktu, služby alebo funkcionality.

customer centric

prozákaznícky
Rozhodnutie alebo krok, pri ktorých sa v prvom rade myslí na zákazníka. Prozákaznícka spoločnosť je tá, ktorá robí rozhodnutia so zreteľom na prvom mieste na potreby zákazníka a až potom na všetko ostatné.

customer journey

zákaznícka cesta
Komplexný súhrn skúseností, cez ktoré zákazník prechádza, keď interaguje s firmou, značkou, produktom alebo službou. Môže znamenať aj „artefakt“, ktorý túto komplexnú skúsenosť mapuje.

design thinking

dizajnové myslenie
Proces kreatívneho riešenia problémov, pri ktorom sa snažíme pochopiť používateľa, rozporovať predpoklady a redefinovať problémy tak, aby identifikovali alternatívne stratégie a riešenia.

design system

dizajn systém
Jednotný zdroj pravdy, ktorý obsahuje všetky elementy, ktoré tím používa pri dizajnovaní a vyvíjaní produktu.

high fidelity, hi-fi

vysoká detailnosť, vysokodetailný
Väčšinou v súvislosti s wireframom alebo prototypom. Znamená to, že majú vysokú mieru presnosti a vernosti, takže tiež vyžadujú detailnú spätnú väzbu.

lean

lean (prístup, manažment...)
Metodika, pri ktorej sa sústreďujeme na dodanie väčšej hodnoty a zmenšenie odpadu. V kontexte produktov alebo služieb znamená výrobu len najmenšej nutnej robustnosti produktu tak, aby používateľovi alebo biznisu dodala pridanú hodnotu čo najskôr. Ak je niečo lean, znamená to, že to funguje, aj keď možno nie perfektne.

lean UX

lean cyklus
Proces, ktorý pomenoval Eric Ries. Cyklus pozostáva z troch krokov, ktoré je nutné dodržiavať pre vytvorenie úspešného produktu, služby alebo funkcionality. Pozri aj build-measure-learn.

planning

plánovanie
Jeden z rituálov agilného systému práce. Na začiatku šprintu sa stanoví práca, ktorú počas šprintu chceme urobiť, rozplánuje sa na menšie úlohy a definuje sa cieľ šprintu.

prototype

prototyp
Simulácia alebo vzorka produktu, ktorú používame na získavanie spätnej väzby. Môže ísť napr. o prelinkovaný (interaktívny) wireframe, funkčnú webstránku alebo len papierové skice.

roadmap

plán rozvoja
Rozobranie funkcionalít alebo používateľských príbehov, naplánované na časovú os. Umožňuje produktovému vlastníkovi priorizovať (v čase) funkcionality od najkľúčovejších po menej dôležité. Slúži aj ako pomôcka pre pochopenie budúcnosti produktu.

standup

standup
Krátke denné stretnutie, väčšinou pred prácou, kde si členovia tímu povedia, ako pokročili deň predtým a čo plánujú mať hotové na konci dňa (dnes).

usability

použiteľnosť
Kvalitatívny parameter toho, aké ľahké je používať produkt či službu.

user experience

používateľská skúsenosť
Súbor všetkých aspektov toho, ako koncový používateľ interaguje s firmou, jej službami a produktami.

user story

používateľský príbeh
Veta alebo text, ktorý zachytáva používateľskú potrebu tak, aby komunikoval aj výsledky spojené s funkcionalitami produktu. Napr.: projektový manažér (používateľ): Potrebujem sledovať odpracovaný čas (funckionalita), aby sa projekt udržal v rozpočte (výsledok).

wireframe

wireframe
Dvojrozmerná ilustrácia používateľského rozhrania, ktorá sa konkrétne zameriava na rozmiestnenie a priorizáciu obsahu, dostupné funkcionality a zamýšľané správanie.

Na príprave slovníka sa podieľajú UX writeri Michal Zaričňak, Nina Poláková a Petra Toszegi.

Author

Petra Toszegi

UX designer who loves people. Enjoys small talks, chalk talks, big themes, and sketch-notes. Happy to learn, glad to share knowledge.

View Comments
Next Post

A designer's guide to make conference calls great again

Previous Post

Lean UX rituals: An invaluable tool for agile design teams