Dizajn produktov a služieb

Tvorím nový produkt či službu

Dizajn produktov a služieb

Prostredníctvom zákazníckeho výskumu objavujeme biznis príležitosti. Tie potom premieňame do uchopiteľnej trhovej stratégie pre váš nový produkt či službu.

Inovácie sa nedejú náhodou. Vyžadujú si sústredenú a dobre štruktúrovanú prácu. Na inovovanie nepotrebujeme najnovšie technológie, príležitosti hľadáme skrz porozumenie zákazníkom a pochopenie ich potrieb.

Vzbudenie nadšenia

Inovačné projekty začíname hĺbkovými seminármi o Design Thinkingu, počas ktorých zladíme stakeholderov a sústredíme ich na projekt. Tímom pomáhame objasniť výzvu a rozhodnúť o prioritách.

Jeden multidisciplinárny tím

Štýl našej práce charakterizuje kolaborácia v tímoch, ktoré tvoríme spolu s klientovými špecialistami a dodávateľmi. Tím sa skladá z odborníkov z vašej firmy, UX dizajnérov, vizuálnych dizajnérov a developerov. Táto multidisciplinárnosť umožňuje tímu prijímať autonómne rozhodnutia a vybudovať plnohodnotný proof of concept. Tím svoje výsledky prezentuje raz za týždeň na pravidelných stretnutiach s kľúčovými stakeholdermi a manažmentom.

Hľadanie inovácií

Realizujeme hĺbkový výskum s cieľovými skupinami, aby sme pochopili ich potreby a výzvy. Pochopením zákazníckych ciest sme schopní nájsť príležitosti pre inovácie, zlepšenie procesov a dokonca vznik nových služieb. Vykonávame kvalitatívny aj kvantitatívny výskum s cieľom overiť si insighty s relevantným počtom používateľov.

Tvorba perfektného konceptu

Tie problémy, ktoré stoja za riešenie, tím po ukončení výskumu spriorizuje pomocou kvantitatívnych výskumných metód a na workshopoch zameraných na uchopiteľnosť problému. Najdôležitejšou výzvou je potom vytvorenie konceptu počas Design šprintu. Táto metodika vyvinutá spoločnosťou Google núti tím dospieť k riešeniu v priebehu jediného týždňa. Toto riešenie potom uvádzame do praxe a poučíme sa z neho.

Vytvorenie MVP

Koncept je vytvorený vo verzii MVP (minimal viable product) a uvedený na trh. Vybudovaním produktu alebo služby v čo najkratšom čase minimalizujeme riziko, že by sme investovali priveľa času do riešenia, ktoré nebude úspešné. MVP je vyvinuté s využitím Lean UX prístupu v multidisciplinárnom tíme, ktorý zahŕňa aj back-end developerov, čo umožňuje vytvoriť plne funkčné riešenie. Pravidelne testujeme so zákazníkmi a iterujeme naše riešenie tak, aby vyhovovalo ich potrebám.

Go-to-market stratégia

MVP je uvedené na trh v niekoľkých fázach. Najskôr je produkt iterovaný s alfa testovacou skupinou, neskôr ho distribuujeme väčšiemu publiku v beta fáze. Výkon novej služby alebo produktu vždy meriame tak, aby sme pochopili jeho skutočný vplyv na podnikanie.

Pivot alebo škála

Ak produkt alebo služba fungujú dobre, škálujeme ich na základe spätnej väzby používateľov a vytvárame nové časti, ktoré budú riešiť ich potreby. Ak čísla ukazujú, že koncept nie je životaschopný, vyvinieme nový koncept a zmeriame jeho výkon.