Keď som začiatkom roku dostala príležitosť viesť jeden z projektov, brala som to ako celkom slušnú výzvu. Išlo o klienta, ktorý bol zhodou okolností môj niekoľkoročný nichový love-brand. Nešlo o veľkú zákazku ani dlhodobú spoluprácu, no o to viac mi záležalo na tom, aby výsledok stál za to. Skrátka príležitosť, ktorú nechcete pokaziť – či už ako dizajnér alebo projektový manažér.

V Lighting Beetle* razíme teóriu people over pixels, teda zmysluplného UX, pri ktorom nehľadíme len na množstvo vygenerovaných výstupov, ale najmä na kvalitu a pridanú hodnotu, ktorú nimi prinášame. A to nielen používateľom. Vážime si čas aj peniaze našich klientov a usilujeme sa o zvyšovanie návratnosti ich investície.

Spôsob, akým to dosahujeme, je okrem iného aj nástroj, ktorý som pri tomto projekte veľmi ocenila. Voláme ho LB* Quality Timeline (LB* os kvality), ktorý ma za pravidelnej podpory našich doménových leadov bezpečne previedol celým procesom projektového riadenia. S úspešným koncom. Ale začnime od začiatku.

Čo to teda tá LB* Quality Timeline je

Ide o digitálnu interaktívnu pomôcku, v ktorej máme zvizualizované jednotlivé štádiá celého priebehu projektu. Tie vychádzajú predovšetkým z dizajnového modelu Double Diamond, teda procesu zloženom zo 4 hlavných fáz: objavuj – definuj – rozvíjaj – dodávaj.

Každá z nich je podporená UX dizajnovými princípmi a agilným prístupom. V ňom sú samozrejmosťou pravidelná validácia, teda testovanie so zástupcami cieľovej skupiny, a priebežné vylepšovanie s čo najefektívnejším dopadom.

Čím si ma od začiatku získala, je jej samotný základ, teda dobré kontrolné otázky položené v správnom čase. Práve nimi som si v každej fáze dokázala ľahko overiť, či procesne spĺňame všetky predpoklady na dodanie hodnotných výstupov – vrátane tých čiastkových.

Tento nástroj naši konzultanti navrhli a zostavili ako sprievodcu, ktorý začína ešte pred začiatkom projektu a pokračuje až do jeho odovzdania. V úvode (ideálne tesne po kickoffe projektu) do neho predvyplníme predbežný, ideálny scenár, ktorým by sme sa radi uberali. Následne sa projektový tím na týždennej báze stretáva s doménovým leadom, ktorý monitoruje náš proces napĺňania jednotlivých fáz. Tým máme zabezpečenú pravidelnú štruktúrovanú Quality Assurance (kontrolu kvality), vďaka ktorej sa vieme uistiť, či dodávanie vysoko kvalitného dizajnu z našej strany nie je náhodné.

Os kvality slúži tiež ako rýchlo prístupná databáza zdrojov súvisiacich s projektom (prelinky na rôzne typy dokumentov, Figma súbory, výstupy z workshopov či iné relevantné materiály).

Tu sa mi natíska vysvetliť, čím tento nástroj nie je:

LB* Quality Timeline nie je roadmapa (hoci má viacero jej prvkov) či iná fixná matica. Nemá nemennú formu – jej úlohou je flexibilne pomáhať, nie nás škatuľkovať do strnulého postupu slepého plnenia vopred stanovených úloh. Pretože na každom projekte môže zafungovať niečo iné, os musí byť dostatočne modulárna a prispôsobená projektu, ktorým sprevádza. Preto je úplne v poriadku, ak niektoré z krokov vynecháme, pozmeníme či nenaplníme úplne – stačí sa spýtať, čo tým v rámci nášho špecifického kontextu získame / stratíme.

Priebeh našej Quality Assurance alebo ako os kvality funguje v praxi

  • V prvom bode si pripomenieme hlavné ciele projektu. Zhrnieme si dizajnovú výzvu, ktorú sme si zarámcovali na kickoffe, pozrieme sa na priebežné čiastkové úlohy a roadmapu.

  • K jednotlivým fázam si na virtuálne postity vpisujeme akékoľvek relevantné poznámky o míľnikoch, aktivitách, ktoré sú pred nami, či výsledkoch, ktoré sme už dosiahli. Aby sme si uľahčili orientáciu v množstve poznámok, používame farebné kódovanie postitov či emotikony ako ukazovatele štádií jednotlivých procesov.

  • Sledujeme progres a retrospektívne hodnotíme, čo sme mohli urobiť efektívnejšie a čo najbližšie zlepšíme. Rozprávame sa tiež o možných obavách či rizikách a prinášame jasné praktické riešenia, ako ich včas eliminovať. V poslednom bode sa uistíme, že vieme, aké kroky budú nasledovať a na čo by sme pri nich nemali zabudnúť.

  • Zhodnotíme mieru sebaistoty, teda nakoľko sme si istí, že budeme schopní spoľahlivo splniť ciele projektu a vyriešiť všetky výzvy. Zapisujeme to v percentách od 0 do 100% spolu s niekoľkými poznámkami vysvetľujúcimi prečo.

  • V závere urobíme stručný zápis do changelogu s dátumom a krátkym komentárom o priebehu stretnutia.

V prípade potreby si os kvality v rámci pravidelných tímových lean UX rituálov prechádzame aj s klientom: či už ako súčasť pripomenutia dizajnovej výzvy, cieľov či dôležitých míľnikov, alebo ako pomôcku pri strategických rozhodnutiach.

Najväčšie benefity nástroja LB* Quality Timeline

1. Zdravý odstup

Vďaka dvom silným elementom, ktorými sú vizuálne spracovanie a storytellingový prístup (príbehová následnosť) sa dokážeme na projekt pozrieť s nadhľadom. Keď sa počas výskumu a dizajnovania príliš sústredíme na detaily, os kvality nás dokáže zdravo spomaliť, “odzoomovať” od zbytočných detailov a zacieliť pozornosť na to podstatné.

  • Dobrým príkladom bola skúsenosť, keď sme vďaka použitiu osi kvality namiesto viacerých dizajnových flowov (ako bolo pôvodne plánované) napokon benchmarkovali len jeden, ktorý bol prioritne najdôležitejší v rámci biznisových cieľov. Okrem splnenia ambície projektu naučiť stakeholderov metodiku benchmarkovania sme získali aj dáta hodnotné pre strategické smerovanie klienta v nasledujúcom období.

2. Včasné odhalenie rizík a eliminovanie neželaného dizajnového “odpadu”

Vďaka pravidelným kontrolám a aktualizácii máme v tíme neustály prehľad o tom, čo sa deje, sme schopní včas si všimnúť vzniknuté aj potenciálne riziká a eliminovať neistoty, či sa v procese dizajnovania uberáme správnym smerom. Neraz som zažila, ako sme aj zdanlivo malou zmenou prístupu ušetrili klientovi relatívne veľkú finančnú a časovú dotáciu.

  • Naposledy sme vďaka LB* osi kvality pochopili, že namiesto pôvodne plánovaného ťahania projektu cez niekoľko týždňov potrebujeme ísť cestou intenzívneho dizajn šprintu. Počas neho sme naplno zapojili stakeholderov, teda aj ich vysokú doménovú znalosť, a dosiahli sme skorší výsledok. Nezdržiavali sme sa robením zápisov, onboardovaním, rekapitulovaním predošlých aktivít a projekt dostal tú správnu dynamiku.

3. Poučenia aj pre ďalšie projekty

Keďže vďaka osi kvality pravidelne naprieč celým projektom spisujeme podnety na zlepšenie, do ďalších projektov nám to prináša slušnú databázu poznatkov a interného know-how, z ktorého môžu čerpať aj kolegovia, ktorí priamo na projekte nepracovali.

  • Na inej Quality Assurance sme si pri revidovaní osi kvality uvedomili, že sa opakuje situácia, v ktorej sa niektorí stakeholderi nestotožňujú s navrhovanými dizajnovými riešeniami. Ich včasné zapojenie už pred začiatkom dizajnového procesu a ich aktívna participácia pri robení výskumu a návrhu riešení to pri ďalších projektoch eliminovala.

Skúsenosť s časovou osou kvality ma utvrdila v tom, že štruktúrovaný metodologický proces dodávania kvalitného dizajnu je rovnako dôležitý ako samotná tvorba. Náš nástroj vychádza z predpokladu, že keď veríme procesu a nasledujeme ho, nemôžeme zísť z cesty priďaleko a pridaná hodnota sa v dizajne dostaví.

Dobrou správou je, že sa nám v LB* táto hypotéza stále častejšie ukazuje ako pravdivá. Práve v momentoch, keď som mala pocit, že rozpočet projektu jednoducho neumožní dodať tak vysokú úroveň, ako by som si predstavovala, os kvality túto obavu jednoznačne vyvrátila. A výsledok? Úspešný projekt, spokojný klient, spokojný dizajnér aj projekťák, a najmä koncový používateľ a jeho celkový zákaznícky zážitok.