Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Lighting Beetle s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 864 892, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59475/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje, a to na účely a na základe právnych základov ako je uvedené nižšie v tomto informačnom memorande.

Vzhľadom na skutočnosť, že našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, v tomto informačnom memorande nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“), prípadne aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako„ZoOOÚ“).

Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od našej Spoločnosti dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k predmetnému právu na prístup a kostatným právam, ktoré Vám vyplývajú z GDPR, nájdete nižšie v 8. časti tohto oznámenia).

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: Lighting Beetle s.r.o.
Adresa: Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Email: gdpr@lbstudio.sk
Telefonický kontakt: +421 948 225 552

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

2.1. Bežné osobné údaje: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ktoré poskytnete našej Spoločnosti osobne alebo ich naša Spoločnosť získa z iných zdrojov, elektronicky emailom, prostredníctvom našej webstránky alebo inými prostriedkami, pričom ide najmä o:

2.1.1. identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, iné údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, číslo klienta, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie);
2.1.2. kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, adresa pre doručovanie, miesto podnikania, emailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu);
2.1.3. transakčné údaje (najmä údaje o transakciách na účtoch, príjemcoch a odosielateľoch);
2.1.4. audio-video záznamy (najmä záznamy vyhotovené kamerovými systémami);
2.1.5. iné relevantné údaje (napríklad údaje o exekučných konaniach, konkurzných konaniach, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením Vašich zmluvných povinností a záväzkov, údaje o vašej platobnej disciplíne);
2.1.6. iné osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pre daný účel alebo sme povinní tieto osobné údaje spracúvať podľa osobitného zákona.

2.2. Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje): Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva o Vás osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje) výlučne vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, spracúvame ich na relevantnom právnom základe a sú pre našu Spoločnosť skutočne nevyhnutné.

3. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) A PRÁVNE ZÁKLADY NA ICH SPRACÚVANIE (NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE)

3.1. Účely spracúvania a príslušný právny základ: Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:

3.1.1. Pre účely uzavretia a plnenia zmluvy s klientmi (ako aj v rámci predzmluvných vzťahov): pre predmetný účel spracúvame predovšetkým Vaše kontaktné, identifikačné a transakčné osobné údaje v rámci predzmluvných vzťahov a sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy s našou Spoločnosťou, pričom zväčša ide zmluvy o poskytnutí služby, zmluvy o dielo a iné obchodné zmluvy, ktoré sú/budú uzavreté medzi Vami (prípadne Vašou spoločnosťou) a našou Spoločnosťou. Predmetné osobné údaje potrebujeme počas celej doby platnosti a plnenia zmluvy, pričom po zániku/skončení zmluvy osobné údaje ešte archivujeme v zmysle príslušných zákonov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

3.1.2. Pre účely UX dizajn analýzy (na základe súhlasu alebo zmluvy): ide o spracúvanie Vašich identifikačných, kontaktných a iných osobných údajov, ktoré naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje pre daný účel a projekt UX dizajn analýzy. UX dizajn analýza spočíva v testovaní a v navrhnutí vylepšení a zjednodušení používania a fungovania webstránok, aplikácií, alebo iného softvéru. Vyhodnotením Vašich osobných údajov a toho, ako predmet našej UX dizajn analýzy používate a akú spätnú väzbu nám k predmetu UX dizajn analýzy poskytnete, vieme našim klientom poskytnúť riešenia šité na mieru. Jednotlivé výstupy z predmetnej analýzy môžeme použiť aj k tomu, aby sme našim klientom poradili ako vylepšiť/zmeniť ich obchodný model alebo poskytovanie služieb v online alebo aj v offline/nedigitálnom prostredí. Vaše osobné údaje spracúvame na základe:

3.1.2.1. Vášho súhlasu, ktorý nám dobrovoľne udelíte (napríklad prostredníctvom emailu, elektronického alebo písomného formulára, našej webstránky alebo prostredníctvom vyhlásenia do audio/video záznamu), pričom predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI vyššie); alebo

3.1.2.2. zmluvy (dohody), ktorú uzavriete s našou Spoločnosťou na daný účel a projekt UX dizajn analýzy.

3.1.3. Marketingový účel (na základe súhlasu alebo oprávneného záujmu): ide o spracúvanie Vašich kontaktných a identifikačných osobných údajov predovšetkým na účely priameho marketingu, t.j. zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov našej Spoločnosti alebo zasielanie pozvánok na organizované podujatia alebo konferencie. Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame buď na základe:

3.1.3.1. Vášho súhlasu, ktorý nám dobrovoľne udelíte (napríklad prostredníctvom emailu, našej webstránky alebo písomne), pričom predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI vyššie). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; alebo

3.1.3.2. oprávneného záujmu. Oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich kontaktných a identifikačných osobných údajov na predmetný marketingový účel spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania služieb a produktov našej Spoločnosti našim aktuálnym a bývalým klientom, sa poskytne rozvoj a rast našej Spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientmi je naša Spoločnosť v rámci spätnej väzby schopná identifikovať, ako naše služby a produkty vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim klientom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je oprávneným záujmom našej Spoločnosti, aby sme základné kontaktné a identifikačné údaje našich bývalých a aktuálnych klientov na základe oprávneného záujmu použili na zasielanie informácií o našich ponukách a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich priebežnú spätnú väzbu. Pre riadne fungovanie a rozvoj našej Spoločnosti je to takmer nevyhnutné, pretože v dnešnej modernej dobe každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa snaží udržať pravidelný kontakt so svojimi klientmi.

Rovnako pre prípad elektronickej komunikácie poukazujeme aj na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.

GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. Podľa GDPR je naša Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. nižšie. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a to konkrétne pre predmetný účel priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

3.1.4. Pre účely vybavenia a evidencie účtovnej a zmluvnej dokumentácie (za základe plnenia zmluvy a zákona): ide o spracúvanie osobných údajov obchodných partnerov, kontraktorov a subdodávateľov Spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, vrátane kontaktných údajov ich zástupcov, a to pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov. Predmetné osobné údaje spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov a sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy s našou Spoločnosťou, ktoré naša Spoločnosť potrebuje počas celej doby platnosti a plnenia zmluvy (či už ústnej alebo písomnej). Po splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje archivuje v zmysle príslušných zákonov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty).

3.1.5. Pre účely uplatňovania a obhajoby právnych nárokov našej Spoločnosti (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie osobných údajov pre účely uplatňovania a obhajoby právnych nárokov našej Spoločnosti v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Predmetné osobné údaje naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne uplatniť a obhájiť svoje oprávnené nároky a práva. Na tento účel budú spracúvané najmä identifikačné a kontaktné osobné údaje, prípadne transakčné údaje, avšak ak to bude pre daný účel uplatňovania a obhajoby nárokov našej Spoločnosti skutočne nevyhnutné, bude naša Spoločnosť spracúvať aj iné osobné údaje.

GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. Podľa GDPR je naša Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

3.1.6. Pre účely poskytnutia súčinnosti, informácií a nadviazania kontaktu (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie identifikačných a kontaktných údajov fyzických osôb a zástupcov právnických osôb, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov na to určených, od týchto osôb priamo ako aj od iných osôb, pričom je záujmom našej Spoločnosti, aby mohla nadviazať kontakt s inými právnickými a fyzickými osobami pre účely riadneho chodu našej Spoločnosti alebo aby naša Spoločnosť poskytla týmto osobám súčinnosť, prípadne informácie, ktorú/ktoré od našej Spoločnosti tieto osoby požiadajú.

GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. Podľa GDPR je naša Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

3.1.7. Pre účely ochrany majetku, bezpečnosti a verejného poriadku – kamerové systémy (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie Vašich osobných údajov (najmä podobizne, správania sa a prejavov osobnej povahy) prostredníctvom kamerových systémov (audio-video záznamy) pre účely ochrany majetku a bezpečnosti našej Spoločnosti a našich zamestnancov/pracovníkov ako aj bezpečnosti dotknutých osôb nachádzajúcich sa v priestoroch našej Spoločnosti. Kamerové systémy sú na príslušných miestach riadne označené. Naša Spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby monitorovala prostredníctvom kamerového záznamu svoje priestory, v rámci ktorých Spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť. Ide o dôležitý záujem našej Spoločnosti, aby bola zabezpečená ochrana majetku a činnosti našej Spoločnosti, ako aj verejného poriadku a zároveň aby bola zabezpečená aj bezpečnosť najmä našich zamestnancov, pracovníkov a klientov.

GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. Podľa GDPR je naša Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

3.1.8. Pre účely vedenia odoslanej a doručenej pošty (na základe oprávneného záujmu): naša Spoločnosť spracúva bežné osobné údaje (základné identifikačné a kontaktné osobné údaje) na základne oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v riadnom vedení evidencie odoslanej a doručenej pošty.

GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. Podľa GDPR je naša Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

3.1.9. Pre účely vybavovania a evidencie žiadostí a podnetov dotknutých osôb podľa GDPR (na základe zákona alebo oprávneného záujmu): naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje k tomu, aby sme si mohli splniť svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z článkov 12 až 21, 33 a 34 GDPR pre účely vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb súvisiacich s ochranou ich osobných údajov.

Vaše žiadosti, spôsob ich vybavenia a súvisiacu komunikáciu a dokumentáciu naša Spoločnosť ďalej uchováva na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v uplatňovaní a obhajobe našich práv pre prípad kontroly zo strany dozorného orgánu alebo pre prípad začatia súdneho sporu, ktorý sa bude týkať Vašej žiadosti.

3.1.10. Pre účely výberu zamestnancov - uchádzačov o zamestnanie (v rámci predzmluvných vzťahov alebo na základe súhlasu): pre tento účel spracúva naša Spoločnosť bežné osobné údaje, ktoré nám poskytnete najmä prostredníctvom Vášho životopisu, sprievodného listu a iných priložených dokumentov. Vo výberovom konaní posudzujeme Vaše osobné údaje, či ste vhodným kandidátom na voľnú pracovnú pozíciu z hľadiska Vašich skúseností, schopností, Vášho vzdelania a iných osobnostných predpokladov, ktoré sú pre danú pracovnú pozíciu potrebné. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov, ktoré smerujú k uzavretiu (pracovnej) zmluvy alebo dohody medzi Vami a našou Spoločnosťou. V prípade, ak nebudete vo výberovom konaní úspešný/úspešná, teda nedôjde k uzavretiu (pracovnej) zmluvy alebo dohody medzi Vami a našou Spoločnosťou, Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme/zlikvidujeme, pokiaľ na ich spracúvanie nebudeme mať iný právny základ alebo pokiaľ nám dobrovoľne neudelíte súhlas, aby sme Vaše osobné údaje ďalej viedli/spracúvali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie, na základe čoho Vás môžeme v budúcnosti proaktívne kontaktovať, ak by bola u nás voľná nová pracovná pozícia a ak by sme vyhodnotili, že Vaše skúsenosti, schopnosti, vzdelanie a ostatné osobnostné predpoklady sú na túto pracovnú pozíciu vhodné.

Ak udelíte našej Spoločnosti súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI vyššie). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

4. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom, pričom pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov najprv dôsledne posúdime, či naša Spoločnosť je oprávnená Vaše osobné údaje poskytnúť inému subjektu:

4.1.1. marketingovým a PR spoločnostiam (ako sprostredkovateľom), ktoré vykonávajú pre našu Spoločnosť marketingové a PR služby (vrátane služby súvisiace so zasielaním newslettra);
4.1.2. poskytovateľom IT služieb (ako sprostredkovateľom), ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky;
4.1.3. právnym zástupcom a advokátskym kanceláriám, ktorí/ktoré našej Spoločnosti poskytujú komplexné právne poradenstvo, zastupujú našu Spoločnosť na súdoch a pred inými orgánmi štátnej správy, ako aj voči dlžníkom a iným subjektom pre účely uplatňovania a obhajoby práv a právnych nárokov našej Spoločnosti;
4.1.4. spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú vymáhanie a správu pohľadávok;
4.1.5. tlmočníkom a prekladateľom (ako sprostredkovateľom), ak v súvislosti s činnosťou našej Spoločnosti, poskytovaním našich služieb alebo na iný účel je potrebné zabezpečiť preklad niektorých dokumentov do alebo z cudzieho jazyka;
4.1.6. audítorom, ktorí vykonávajú v našej Spoločnosti audit, napríklad na overenie účtovnej závierky našej Spoločnosti;
4.1.7. účtovným spoločnostiam a daňovým poradcom (ako sprostredkovateľom) , ktorí zabezpečujú pre našu spoločnosť komplexné vedenia a spracovanie účtovníctva, vrátane účtovného a daňového poradenstva;
4.1.8. spoločnostiam (ako sprostredkovateľom), ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť emailovú službu (Google) a firemné externé úložisko (DropBox);
4.1.9. spoločnostiam (ako sprostredkovateľom), ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť správu registratúrnych záznamov a archiváciu;
4.1.10. bankám a iným spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú najmä uskutočnenie finančných a obchodných transakcií a poskytujú pre našu Spoločnosť finančné služby;
4.1.11. spoločnostiam, ktoré zabezpečujú tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie;
4.1.12. spoločníkom Spoločnosti.

4.2. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene našej Spoločnosti.

4.3. Orgány štátu a ostatné subjekty: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že takéto poskytnutie osobných údajov je:

4.3.1. v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
4.3.2. to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
4.3.3. to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov inej osoby,

pričom môže ísť o poskytnutie osobných údajov niektorým z nasledovných subjektov:

4.3.4. akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre alebo súdu;
4.3.5. regulátorovi;
4.3.6. notárovi ako súdnemu komisárovi;
4.3.7. daňovému úradu;
4.3.8. orgánom dohľadu a kontroly;
4.3.9. vládnej agentúre;
4.3.10. exekútorovi;
4.3.11. správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozornému správcovi vykonávajúcemu dozornú správu;
4.3.12. obci, mestu, vyššiemu územnému celku;
4.3.13. ministerstvu;
4.3.14. Národnému kontrolnému úradu SR;
4.3.15. Národnému bezpečnostnému úradu SR;
4.3.16. Slovenskej obchodnej inšpekcii;
4.3.17. Justičnej pokladnici;
4.3.18. Úradu na ochranu osobných údajov SR;
4.3.19. Finančnému riaditeľstvu SR;
4.3.20. alebo inému subjektu.

4.4. Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.

5.2. Jednotlivé Vaše osobné údaje uchovávame po nasledovné doby:

Účel:
Uzavretie a plnenie zmluvy s klientmi (vrátane predzmluvných vzťahov)
Doba uchovávania:
Po dobu trvania zmluvy/dohody a následne sú/budú uchovávané účtovné doklady počas desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy/dohody (podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

Účel:
UX dizajn analýzy
Doba uchovávania:
Po dobu platnosti súhlasu alebo do momentu odvolania súhlasu.
V prípade spracúvania osobných údajov na základe zmluvy/dohody, po dobu trvania zmluvy/dohody a následne sú/budú uchovávané účtovné doklady počas desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy/dohody (podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).
V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

Účel:
Marketingový účel
Doba uchovávania:
Po dobu platnosti súhlasu alebo do momentu odvolania súhlasu.
V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, najdlhšie po dobu piatich (5) rokov.

Účel:
Vybavenie a evidencia účtovnej a zmluvnej dokumentácie
Doba uchovávania:
Po dobu trvania zmluvy/dohody a následne sú/budú uchovávané účtovné doklady počas desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy/dohody (podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

Účel:
Uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
Doba uchovávania:
Po dobu, ktorá je nevyhnutná k uplatňovaniu a obhajobe práv a nárokov našej Spoločnosti, najkratšie po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, najviac však po dobu desiatich (10) rokov po zániku/splnení záväzkov zo zmluvného vzťahu. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

Účel:
Poskytnutie súčinnosti, informácií a nadviazanie kontaktu
Doba uchovávania:
Po dobu, ktorá je nevyhnutná na nadviazanie kontaktu s uvedenými osobami alebo poskytnutie súčinnosti a informácií, ktoré tieto osoby požadujú, najviac však po dobu piatich (5) rokov od ich získania.

Účel:
Ochrana majetku, bezpečnosti a verejného poriadku (kamerové systémy)
Doba uchovávania:
Po dobu 72 hodín.

Účel:
Vedenie odoslanej a doručenej pošty
Doba uchovávania:
Po dobu, ktorá je nevyhnutná na vedenie evidencie pošty, najviac však po dobu desiatich (10) rokov od ich získania.

Účel:
Vybavovanie a evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb podľa GDPR
Dobá uchovávania:
Po dobu, ktorá je nevyhnutná na vybavenie a evidenciu žiadostí a podnetov, najviac však po dobu desiatich (10) rokov od ich získania.

Účel:
Výber zamestnancov - uchádzači o zamestnanie
Doba uchovávania:
Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy alebo dohody medzi Vami a našou Spoločnosťou, osobné údaje na daný účel okamžite vymažeme/zlikvidujeme.
V prípade udelenia súhlasu po dobu platnosti súhlasu alebo do momentu odvolania súhlasu.

5.3. Rovnako považujeme za potrebné ešte upozorniť, že naša Spoločnosť bude spracúvať osobné údaje po dlhšiu dobu, než je uvedené vyššie, ak príslušný štátny orgán (napríklad orgán činný v trestnom konaní) na základe všeobecne záväzného právneho predpisu oprávnene požiada našu Spoločnosť, aby naša Spoločnosť po dlhšiu dobu Vaše osobné údaje uchovávala pre účely priestupkového, trestného alebo správneho konania.

6. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

6.1. Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie a ani na profilovanie.

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

7.1. Naša Spoločnosť nepredpokladá, že pre účely spracúvania uvedené vyššie v bode ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) A PRÁVNE ZÁKLADY NA ICH SPRACÚVANIE (NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) tohto memoranda, bude potrebný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

7.2. V prípade, ak si daný účel bude vyžadovať prenos osobných údajov do tretích krajín, pri takomto prenose dodržíme všetky podmienky stanovené v článkoch 44 až 49 GDPR ako aj ďalšie podmienky GDPR tak, aby tento prenos spĺňal všetky bezpečnostné štandardy a aby nedošlo k porušeniu Vašich práv a slobôd.

8. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:

8.1.1. Právo na prístup: Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto informačnom memorande, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.

8.1.2. Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila.

8.1.3. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:

8.1.3.1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
8.1.3.2. ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo
8.1.3.3. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. nižšie), ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov
8.1.3.4. ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
8.1.3.5. aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
8.1.3.6. ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

Je potrebné Vás upozorniť, že právo na vymazanie (právo na zabudnutie) nie je absolútne a aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

8.1.3.7. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
8.1.3.8. na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
8.1.3.9. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
8.1.3.10. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.

8.1.4. Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

8.1.4.1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov; alebo
8.1.4.2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
8.1.4.3. naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
8.1.4.4. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

8.1.5. Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

8.1.6. Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.

8.1.7. Spôsob uplatnenia Vašich práv: Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v úvode tohto oznámenia. Komunikáciu s Vami uprednostňujeme v elektronickej forme (emailom), avšak Vaše žiadosti si môžete uplatniť aj písomne alebo ústne. Naša Spoločnosť Vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. V prípade, ak budeme mať oprávnené pochybnosti v súvislosti s Vašou totožnosťou, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti (napríklad Vás môžeme požiadať o poskytnutie kópie Vášho občianskeho preukazu). Predmetná lehota na vybavenie Vašej žiadosti začína plynúť až od overenia si Vašej identity. S ohľadom na komplexnosť žiadosti alebo väčší počet žiadostí, môžeme predmetnú lehotu predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, o čom Vás budeme informovať.

Ak naša Spoločnosť neprijme opatrenia na základe Vašej žiadosti, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote jeden (1) mesiac, bude Vás naša Spoločnosť informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti.

Ak budú Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, je naša Spoločnosť oprávnená odmietnuť konať na základe Vašej žiadosti alebo od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady našej Spoločnosti, ktorý stanovíme. Za neprimerane opakujúcu sa žiadosť budeme považovať najmä každú rovnakú alebo obdobnú žiadosť, ktorá je podaná do šiestich (6) mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti.

8.1.8. Právo podať sťažnosť na Úrad: V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajov, popri uplatnení vyššie uvedených práv, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom kontaktné údaje úradu sú nasledovné: email: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk/

V prípade podania sťažnosti/návrhu elektronickou formou, je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

9. PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov našou Spoločnosťou je súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to napríklad prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

10. SÚBORY COOKIES

10.1. Na zlepšenie zážitku pri používaní našich internetových stránok môžeme využívať súbory cookies. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho osobného počítača alebo mobilného zariadenia (mobilný telefón, tablet a pod.). Ak našu stránku navštívite nabudúce, vďaka súborom cookies sa môžete pripojiť rýchlejšie. Navyše si Vás naša stránka už bude „pamätať“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Cookies používame iba v prípade, že nám udelíte Váš súhlas na ich používanie. Pri prvej návšteve našej webovej stránky môžete zvoliť, či chcete aby sme spracúvali informácie cookies. V prípade, že cookies odmietnete, nebudú sa žiadne údaje cookies spracúvať. V prípade, že ich prijmete, máme oprávnenie spracúvať Všetky cookies uvedené nižšie.

10.2. Na internetových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:

  • Performance cookies (výkonnostné súbory cookies): umožňujú nám napríklad rozlíšiť a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú internetové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, a to napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Marketingové cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktorý najlepšie zodpovedá záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Súbory cookies ktoré používame (sme poskytovateľom nižšie uvedených cookies):

KategóriaPartnerSúhlas saNázovPopisDĺžka spracúvania
Performance cookies (výkonnostné súbory cookies)Google AnayticsVyžaduje sa_ga_VSLV74Z7TE (Google Analytics container id)Google analytics container ID je identifikátor kontajnera Správcu značiek Google, ktorý sa načítava na našom webe. Tento kontajner je súčasťou účtu Google Tag Manger (nezamieňajte si ho s vaším osobným účtom Google), ktorý môže hostiť viacero kontajnerov.1 rok
Performance cookies (výkonnostné súbory cookies)Google AnayticsVyžaduje sa_gaTento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutý v každej požiadavke na stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické správy webov.1 rok
Performance cookies (výkonnostné súbory cookies)Google AnayticsVyžaduje sa_gidTento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok.1 deň
Performance cookies (výkonnostné súbory cookies)HotjarVyžaduje sahjFirstSeenCieľom tohto cookies je identifikácia, či dotknutá osoba (používateľ) našu internetovú stránku navštívila, alebo ide o prvú návštevu nášho webu.1 deň
Performance cookies (výkonnostné súbory cookies)HotjarVyžaduje sahjSessionUser_1795932Jeho cieľom je identifikácie používateľa.1 rok
Performance cookies (výkonnostné súbory cookies)HotjarVyžaduje sa_hjSession_1795932Jeho cieľom je identifikácie činnosti užívateľa na našej internetovej stránke.1 deň
Performance cookies (výkonnostné súbory cookies)HotjarVyžaduje sahjIncludedInSessionSample_1795932Prostredníctvom tohto súboru cookies vieme identifikovať, či sa používateľ nachádzal vo vzorke užívania našej stránky za konkrétny deň.1 deň
Performance cookies (výkonnostné súbory cookies)ClarityVyžaduje sa_clckTento súbor cookie slúži na identifikáciu používateľa.1 rok
Performance cookies (výkonnostné súbory cookies)ClarityVyžaduje sa_clskJeho cieľom je identifikácie činnosti užívateľa na našej internetovej stránke.1 deň
Marketingové cookiesFacebookVyžaduje sa_fbpJeho cieľom je ukladanie a sledovanie návštev na našej webovej stránke.3 mesiace

Súhlas s týmito cookies môžete vyjadriť cez zaškrtávacie polička obsiahnuté v tzv. cookie lište pri návšteve https://www.lbstudio.sk/.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete cez svoj internetový prehliadač, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov. Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies sa dozviete tu:

Súbory cookies môžete následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých. Informácie o správe cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch nájdete v príručke konkrétneho prehliadača.

11. ZMENY V TOMTO INFORMAČNOM MEMORANDE

11.1. Toto informačné memorandum o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii tohto informačného memoranda o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia na to, aby sme Vás informovali v závislosti od významu zmien, ktoré vykonávame.

Vstúpte do katedrály
dizajnu

Kam smerujete? Radi s vami načrtneme plán pri káve.

Stretnime sa