Politika spoločnosti Lighting Beetle, s.r.o

Spoločnosť Lighting Beetle s.r.o. vznikla v roku 2009. Za tento čas sme stihli pracovať na viac ako 300 úspešných projektoch a pôsobíme v 15-tich krajinách po celom svete.

Hlavným predmetom spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti dizajnovania webov, aplikácií a softvérov. O projekty našich klientov sa stará tím analytikov, antropológov a dizajnérov, ktorí vytvoria ergonomický produkt vychádzajúci z používateľského výskumu a testovania. Prinášame riešenia s merateľným dopadom na zisk projektov našich klientov ako aj spokojnosť ich zákazníkov.

Naším potenciálom je mladé a flexibilné vedenie a ľudská kvalita našich zamestnancov, ktorí prechádzajú starostlivým výberom a školením. Dobré meno našej spoločnosti sme si vybudovali kvalitnou a presnou prácou, o čom svedčí množstvo nami realizovaných zákaziek a spokojných klientov.

Vedenie spoločnosti neustále napreduje a prispôsobuje sa novým trendom v našej oblasti. Naším hlavným cieľom je pozitívnym prístupom, pružnosťou, rýchlosťou, s vynikajúcim tímom vysoko profesionálnych pracovníkov a vždy s úsmevom zvyšovať kvalitu služieb, pri dodržiavaní požiadaviek bezpečnosti informácií v súlade s normou ISO/IEC 27001. Za účelom plnenia požiadaviek Systému riadenia informačnej bezpečnosti, sa zaväzujeme:

  • zaviesť a udržiavať jednoznačné pravidlá v celej spoločnosti, vo všetkých činnostiach a vo všetkých procesoch,
  • dosiahnuť úplného súladu s požiadavkami, potrebami a očakávaniami zákazníkov, a ich klientov, na základe ich poznania a predvídania ich potrieb,
  • dosiahnuť súlad s právnymi a inými požiadavkami v oblasti informačnej bezpečnosti a súvisiacimi požiadavkami s oblasťou nášho pôsobenia
  • neustále zvyšovanie dosiahnutého stupňa vzdelania a kvalifikácie našich zamestnancov ako aj spolupracovníkov s cieľom dosiahnutia a udržania najvyššieho štandardu poskytovaných služieb,
  • kvalitnou prípravou dodávok a poskytovaných služieb na základe našich skúseností a najnovších poznatkov prispievať k znižovaniu ohrození rizík pri práci a identifikovaných rizík v oblasti informačnej bezpečnosti, zlepšovať bezpečnosť práce a IT ochrany, v celej našej spoločnosti,
  • zabezpečovať pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti,
  • trvale rozvíjať a zlepšovať zavedený systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade so zásadami normy,
  • jednoznačne a preukázateľne plniť pri spracovávaní informácií relevantné požiadavky platnej legislatívy a interných dokumentov.

Politika systému riadenia informačnej bezpečnosti je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní sa s ňou oboznámiť a rešpektovať jej obsah.

V Bratislave, 28.08.2017
Marek Šolc, Michal Blažej
Vedenie spoločnosti

Vstúpte do katedrály
dizajnu

Kam smerujete? Radi s vami načrtneme plán pri káve.

Stretnime sa